Hướng dẩn nâng cấp trang bị hoàng kim

NPC vật phẩm liên quan

Hình ảnh Tính chất
NPC Nâng cấp trang bị
NPC Nâng cấp trang bị
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện 200/200
 • Chức năng:
  • Nâng cấp trang bị.
  • Nâng cấp khoáng thạch.
huyền tinh khoáng thạch
Huyền tinh khoáng thạch
 • Nguồn gốc:  Shop điểm tổng hợp,quái 9x,dã tẩu v.v
 • Tính chất: Xếp chồng. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nâng cấp trang bị .
bộ thủy tinh
Thủy tinh
 • Nguồn gốc:  Shop điểm tổng hợp,event,thăng cấp v.v
 • Tính chất:  Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nâng cấp trang bị .

Nguyên liệu và công thức nâng cấp

Công thức nâng cấp chuẩn bằng Huyền Tinh Khoáng Thạch

Loại Trang Bị Công thức
Từ +1 lên +2

4 Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp 4

1 Bộ thủy tinh

120 Vạn Lượng

Từ +2 lên +3

4 Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp 5

1 Bộ thủy tinh

550 Vạn Lượng

Từ +3 lên +4

4 Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp 6

1 Bộ thủy tinh

2 400 Vạn Lượng

Từ +4 lên +5

4 Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp 7

1 Bộ thủy tinh

9 900 Vạn Lượng

Từ +5 lên +6

4 Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp 8

1 Bộ thủy tinh

40 600 Vạn Lượng

Từ +6 lên +7

4 Huyền Tinh Khoáng Thạch cấp 8

1 Bộ thủy tinh

162 400 Vạn Lượng

 

Ở trên là công thức chuẩn với tỉ lệ thành công 100% cho mọi người,các bạn cũng có thể nâng cấp với tỉ lệ thành công nhỏ hơn nhưng sẽ có rủi ro thất bại sẽ làm mất nguyên liệu nâng cấp.

Công thức nâng cấp trang bị chuẩn bằng Đồ phổ hoàng kim và Thạch hoàng kim

Loại Trang Bị Công thức
Từ +1 lên +2

1 Đồ phổ hoàng kim +2

1 Thạch hoàng kim +2

1 Bộ thủy tinh

120 Vạn Lượng

Từ +2 lên +3

1 Đồ phổ hoàng kim +3

1 Thạch hoàng kim +3

1 Bộ thủy tinh

550 Vạn Lượng

Từ +3 lên +4

1 Đồ phổ hoàng kim +4

1 Thạch hoàng kim +4

1 Bộ thủy tinh

2 400 Vạn Lượng

Từ +4 lên +5

1 Đồ phổ hoàng kim +5

1 Thạch hoàng kim +5

1 Bộ thủy tinh

9 900 Vạn Lượng

Từ +5 lên +6

1 Đồ phổ hoàng kim +6

1 Thạch hoàng kim +6

1 Bộ thủy tinh

40 600 Vạn Lượng

Từ +6 lên +7

1 Đồ phổ hoàng kim +7

1 Thạch hoàng kim +7

1 Bộ thủy tinh

162 400 Vạn Lượng

Từ +7 lên +8

1 Đồ phổ hoàng kim +8

1 Thạch hoàng kim +8

1 Bộ thủy tinh

649 600 Vạn Lượng (13 Ngân Phiếu)